PhilosophiePhilosophie

Bibliographie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Niederländische Philosophie (Po - Z) - Niemöller, Martin

* Poortman, J.J., De huidige stand van de wijsbegeerte in Nederland, in: De Dietsche Warande, 1950.

* Poortman, J.J., Ks. Hoorweg's "Bezwaren van een wijsgeer tegen den Christelijken godsdienst" in verband met de verbreiding der philosophie der Verlichting in Nederland, in: Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis, 1934.

* Poortman, J.J., Repertorium der Nederlandse wijsbegeerte, 3 Bde., Amsterdam 1948-68.

* Post, R.R., De "via antiqua" en de "via moderna" bij de vijftiende-eeuwse Nederlandse theologen, Nijmegen 1964.

* Price, J.L., Culture and Society in the Dutch Republic during the 17th Century, London 1974.

* Prins, A.W., Leonardus Stocke. Fysiko-theologie en materialisme in de achttiende eeuw in Nederland, in: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 75/1, 1983.

* Proost, K.F. & Romein, J. (Hrsg.), Geestelijk Nederland 1920-1940, 2 Bde. (Onderwijs, radio, wijsbegeerte, godsdienst, kunst en letteren / De wetenschappen van natuur, mens en maatschappij), Amsterdam 1948.

* Rambonnet, H.G., De opvatting van nederlandsche juristen over recht en rechtswetenschap (Literaturbericht), in: Tijdschrift voor Philosophie, 9, 1947, S. 327-351.

* Robbers, H. & Straaten, M. v., De Spaans-scholastieke wijsbegeerte op noord‑nederlandse universiteiten in de eerste helft der 17e eeuw, in: Bijdragen. Tijdschrift voor Philosophie en Theologie, 17, 1956.

* Robbers, H., Godsdienstwijsgerige publicaties in Nederland in 1939 en 1940 (Literaturbericht), in: Tijdschrift voor Philosophie, 3, 1941, S. 371-379.

* Robbers, H., Kort overzicht over godsdienstwijsgerige publicaties in Nederland in 1938 (Literaturbericht), in: Tijdschrift voor Philosophie, 2, 1940, S. 638-643.

* Roets, J., Boethius in Nederland, in: Tijdschrift voor Philosophie, 9, 1947, S. 473-485.

* Roldanus, C.W., Zeventiende-eeuwsche geestesbloei, Amsterdam 1938.

* Rombouts, E., Humanisme en Renaissance in de Zuidelijke Nederlanden, Leuven 1945.

* Romein, J., Oorsprong, voortgang en toekomst van de Nederlandse geest, Zeist 1940.

* Roorda, T., Über den gegenwärtigen Zustand der Philosophie in den Niederlanden, in: Zeitschrift für Philosophie und spekulative Theologie, 10, 1843.

* Rooseboom, M., Albert Einstein und die niederländischen Universitäten, Leiden 1959.

* Ruh, K., Geschichte der abendländischen Mystik. Bd. IV: Die niederländische Mystik des 14. bis 16. Jahrhunderts, München 1999.

* Ruler, H. v., Reason Spurred by Faith. Abraham Heidanus and Dutch Philosophy, in: W. Bunge e.a. (Hrsg.), Tussen Amstel en Neva. Filosofische ontmoetingen tussen Nederland en Rusland, Budel 2004.

* Rutger van der Loeff, A., Lucretius in Nederland, in: Hermeneus, 16,

* Saage, R., Herrschaft, Toleranz, Widerstand. Studien zur politischen Theorie der niederländischen und der englischen Revolution, Frankfurt/M. 1981.

* Sassen, F.L.R., De erfgenamen van het humanisme in de Nederlanden, in: Studia Catholica, 1955.

* Sassen, F.L.R., De herleving van het criticisme in Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw, Amsterdam 1961 (Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen, afd. Letterkunde, 24).

* Sassen, F.L.R., De herleving van het Spinozisme in Nederland in de negentiende eeuw, in: Studia Catholica, 1958, S. 36-46.

* Sassen, F.L.R., De kwartierlijke hogeschool te Nijmegen, in: Universiteit en Hogeschool, 1, 1955.

* Sassen, F.L.R., De perioden van de Middeleeuwsche wijsbegeerte in de Nederlanden, in: Verhandelingen en Mededelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, 1944.

* Sassen, F.L.R., De wijsbegeerte der Middeleeuwen in de Nederlanden, Lochem 1944.

* Sassen, F.L.R., De wijsbegeerte in Nederland, in: J.S. Bartstra & W. Banning (Hrsg.), Nederland tussen de natiën, Amsterdam 1946.

* Sassen, F.L.R., Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland tot het einde der negentiende eeuw, Amsterdam/Brussel 1959.

* Sassen, F.L.R., Het onderwijs in de Vrije Kunsten in de Abdijschool te Rolduc in de 12e eeuw, in: Verslagen Utrechtsch Provinciaal Genootschap, 1936.

* Sassen, F.L.R., Het oudste wijsgeerig onderwijs te Leiden, in: Verhandelingen en Mededeelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, 1941.

* Sassen, F.L.R., Het wijsgerig onderwijs aan de illustre school te Breda (1646-1669), Amsterdam 1962 (Mededelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, 25).

* Sassen, F.L.R., Het wijsgerig onderwijs aan de illustre school te 's-Hertogenbosch (1636-1810), Amsterdam 1963 (Mededelingen der Koninklijk Nederlandse Akademie voor Wetenschappen, afd. Letterkunde, 10).

* Sassen, F.L.R., Jacob Nieuwenhuis (1777-1857) en het Krausianisme in Nederland, Amsterdam 1954 (Mededelingen der Koninklijk Nederlandse Akademie voor Wetenschappen, afd. Letterkunde, 4).

* Sassen, F.L.R., Johan Lulofs (1711-1768) en de reformatorische verlichting in de Nederlanden, Amsterdam 1965.

* Sassen, F.L.R., Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te Breda, in: Jaarboek Oranjeboom, 1966, S. 123-157.

* Sassen, F.L.R., Misleidende voorlichting over de Nederlandse wijsbegeerte (Literaturbericht), in: Tijdschrift voor Philosophie, 21, 1959, S. 168-170.

* Sassen, F.L.R., Philosophical Life in the Netherlands, in: Mélanges Philosophiques, Amsterdam 1948.

* Sassen, F.L.R., Werkplan voor de beschrijving van de geschiedenis der wijsbegeerte in de Nederlanden, in: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie, 34,

* Sassen, F.L.R., Wijsgerig leven in Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw. Een poging tot reconstructie, Amsterdam 1954 (Mededelingen der Koninklijk Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, 17).

* Sassen, F.L.R., Wijsgerig leven in Nederland in de twintigste eeuw, Amsterdam 1941, 21947, Amsterdam 31960.

* Schavemaker, C., Vereniging voor Filosofie-Onderwijs bestaat tien jaar, in: Tijdschrift voor Filosofie, 43, 1981, S. 796-797.

* Schilfgaarde, P. v., Nederlandsche wijsbegeerte. Benevens een hoofdstuk uit de geschiedenis der wijsbegeerte, Leiden 1945.

* Schmitz, H.W., Hogeschool, Academie of School? De significi en de oprichting van de Internationale School voor Wijsbegeerte, in: A.F. Heijerman & M.J. v.d. Hoven (Hrsg.), Filosofie in Nederland. De Internationale School voor Wijsbegeerte als ontmoetingsplaats 1916-1986, Meppel/Amsterdam 1986.

* Schobinger, J.P. e.a., Die Philosophie des 17. Jahrhunderts. Bd. II: Frankreich und Niederlande, Basel 1993.

* Secretan,  , Spinoza aux Pays-Bas, in: Studia Spinozana, 3 (Spinoza and Hobbes), 1987.

* Siebrand, H.J., Spinoza and the Netherlanders. An Inquiry into the Early Reception of His Philosophy of Religion, Assen 1988.

* Spoelstra, H.A.C., De invloed van de Duitsche letterkunde op de Nederlandsche in de tweede helft van de 18e eeuw, Diss., Amsterdam 1931.

* Steen, H., Das Leib-Seele-Problem in der Philosophie Hollands im 19. und 20. Jahrhundert, Diss., Lengerich i.W. 1937 [in: Nederlands Tijdschrift voor Psychologie, 1937, 1938].

* Stempels, G.J.D.C., De eerste Kant-waardeering in Nederland, in: De Gids, 1922.

* Sterck, J.F.M., Onder Amsterdamse humanisten. Hun opkomst en bloei in de 16e eeuwsche stad, Hilversum 1934.

* Stoker, H.G., Die nuwere wijsbegeerte aan die Vrije Universiteit, Pretoria 1933.

* Struik, D.J., Het land van Stevin en Huygens, Amsterdam 1958, Amsterdam 21966, Nijmegen 31979.

* Struyker Boudier, C.E.M., Cirkelen om de wereld... Uitzichten, inzichten, doorzichten in actuele literatuur in België en Nederland (Literaturbericht), in: Tijdschrift voor Filosofie, 57, 1995.

* Struyker Boudier, C.E.M., Heidegger in de Nederlanden, in: J. Aler (Hrsg.), Martin Heidegger 1889-1976. Filosofische weerklank in de Lage Landen, Amsterdam/Atlanta 1991.

* Stuyker-Boudier, C.E.M., Moraliteiten. Recente ethische publikaties in Vlaanderen en Nederland (Literaturbericht), in: Tijdschrift voor Filosofie, 53, 1991, S. 125-131.

* Struyker Boudier, C.E.M., Van God los? Actuele godsdienstfilosofie in Nederland, in: Tijdschrift voor Filosofie, 1997.

* Struyker Boudier, C.E.M., Wijsgerige antropologie. I: Recente Nederlandse geschriften, in: Tijdschrift voor Filosofie, 45, 1983, S. 645-652.

* Struyker Boudier, C.E.M., Wijsgerig leven in Nederland, België en Luxemburg 1880-1980, Nijmegen/Baarn o.J.

* Swagerman, P., Ratio en revelatio. Een theologisch critisch onderzoek naar het godsbewijs en de godsleer uit de menselijke ratio en de verhouding van de natuurlijke theologie tot de geopenbaarde theologie bij enige Nederlandse hoogleraren in de theologie of in de filosofie van 1650 tot 1750, Diss. Groningen 1967.

* Swan, C., Medico-Philosophical Theories of the Imagination in the Context of Image Theory and Artistic Practice in the Netherlands ca. 1600, in: J. Steigerwald & R. Watzke & St. Zaun (Hrsg.), Imagination und Sexualität. Pathologien der Einbildungskraft im medizinischen Diskurs der frühen Neuzeit, Frankfurt/M. 2004.

* Taine, H., Philosophie et l'art dans les Pays-Bas, Paris 1869.

* Tanis, J.R., Dutch Calvinistic Pietism in the Middle Colonies, A Study in the Life and Theology of Theodorus Jacobus Frelinghuysen, 's-Gravenhage 1967.

* Thijssen-Schoute, C.L., Descartes en het Nederlands Cartesianisme, in: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie, 42, 1950.

* Thijssen-Schoute, C.L., Le Cartésianisme aux Pays-Bas, in: E.J. Dijksterhuis e.a., Descartes et le Cartésianisme hollandais, Paris/Amsterdam 1951.

* Thijssen-Schoute, C.L., Nederlands Cartesianisme, Amsterdam 1954 (Verhandelingen der Koninklijk Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. letterkunde, N.R. 60).

* Thijssen-Schoute, C.L., Uit de republiek der letteren. Elf studiën op het gebied der ideeëngeschiedenis van de Gouden Eeuw, 's-Gravenhage 1967.

* Thissen, S., De Spinozisten. Wijsgerige beweging in Nederland (1850-1907), Diss., Den Haag 2000.

* Thissen, S., Een wijsgerige beweging in Nederland en haar publieke rol (1850-1922), in: Krisis. Tijdschrift voor Filosofie, 15, 1995, S. 22-39.

* Thissen, S., Naar een pluralistische historiografie van de wijsbegeerte in Nederland, in: Geschiedenis van de Wijsbegeerte in Nederland, 9, 1998, S. 8-17.

* Tilmans, K., Historiography and Humanism in Holland in the Age of Erasmus. Aurelius and the "Divisiekroniek" of 1517, 1992.

* Tricht, H.W., Stereometrie van de Hollandse ziel, Leiden 1946.

* Troyer, E. de, Bibliographia Franciscana neerlandica ante saeculum XVI, 1974.

* Tundermann, J.W., Marnix van St. Aldegonde en de subjectivistische stroomingen in de Nederlanden in de 16e eeuw, Goes 1941.

* Ubbink, R.A., De receptie van Meister Eckhart in de Nederlanden gedurende de Middeleeuwen. Een studie op basis van middelnederlandse handschriften, Diss. Leiden 1978, Amsterdam 1978.

* Vaart Smit, H.W. v.d., De metaphysica der moderne theologie in Nederland, Baarn 1919.

* Valentiner, W.R., Rembrandt and Spinoza. A Study of the Spiritual Conflicts in Seventeenth-Century Holland, London 1957.

* Valeton, J.J.P., Schopenhauer en Nederland, Sibbe 1943.

* Vansteenkiste, C., Overzicht van de wijsgerige bedrijvigheid in Nederland 1938, in: Tijdschrift voor Philosophie, 1, 1939, S. 400-406.

* Velden, A.J.J. v.d., Zuid- en Noord-Nederlandsche bibliographie van natuur- en geneeskunde tot 1800, in: Verslagen der Koninklijke Vlaamsche Akademie, 1937 ff.

* Ven, J.J.M. v.d., Rechtsphilosophie in den Niederlanden heute, in: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, 47, 1961, S. 213-226; 49, 1963, S. 279-301.

* Verbeek, R.P., Over den tegenwoordigen stand der philosophie in Nederland, in: Godgeleerde Bijdragen, 1844.

* Verbeek, Th., Descartes and the Dutch. Early Reactions to Cartesian Philosophy 1637-1650, 1992.

* Verbeek, Th., Les passions et la fièvre: l'idée de la maladie chez Descartes et quelques cartésiens néerlandais, in: Tractrix, 1, 1989.

* Verbij, A., Denken achter de dijken. De opmars van de filosofie in Nederland, 2000.

* Vermij, R., The Calvinist Copernicans. The Reception of the New Astronomy in the Dutch Republic, 1575-1750, 2003.

* Vernhout, H.L., Italiaansche philosophie en Hollandsch-Bollandsche "Hegelarij", in: Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 1928-31.

* Victor, R., Het belang van de Nederlandsche wetenschap voor de algemeene rechtstheorie. Antrittsvorlesung, Antwerpen 1932.

* Visser, H., Nederlandse significa, in: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 85/3, 1993, S. 260‑284.

* Vleeschauwer, H.J. de, Die openbare lewe van die wijsbegeerte in die Hollandse Goue Eeu, in: Tijdskrif vir Wetenskap en Kuns, 12, 1952.

* Vleeschauwer, H.J. de, Philosophie en politiek in de Nederlanden tijdens de 17e eeuw, in: Handelingen van het 16e Philologencongres, Gent 1942.

* Vloemans, A., Het geestelijk aangezicht van Nederland, Antwerpen 1935.

* Walgrave, J.H., De wijsbegeerte op het negentiende philologencongres te Amsterdam (25-26 april 1946), in: Tijdschrift voor Philosophie, 8, 1946, S. 385-391.

* Walgrave, J.H., Wijsbegeerte in Nederland en Vlaanderen, in: De Dietsche Warande, 1953.

* Wall, E. v.d., The Early Dutch Enlightenment, in: R.H. Popkin & A. Vanderjagt (Hrsg.), Scepticism and Irreligion, Leiden/New York/Köln 1993.

* Was, H., Aristoteles in Nederland, in: De Nederlandsche Spectator, 1906.

* Was, H., Eene Duitsche geschiedenis der Nederlandsche wijsbegeerte, in: Theologisch Tijdschrift, 1888.

* Wielema, M.R., De geschiedschrijving van de Nederlandse wijsbegeerte. Problemen en perspectieven, in: Tijdschrift voor Filosofie, 56, 1994, S. 526-551.

* Wielema, M.R., De theologie als medium van de filosofie. Over de maatschappelijke invloed van Nederlandse filosofen, in: Krisis. Tijdschrift voor Filosofie, 15, 1995, S. 9-21.

* Wielema, M.R., Die erste niederländische Kant-Rezeption 1786‑1850, in: Kant-Studien, 79/4, 1988.

* Wielema, M.R., Filosofen aan de Maas. Kroniek van vijfhonderd jaar wijsgerig denken in Rotterdam, Rotterdam 1991.

* Wielema, M.R., Ketters en Verlichters. De invloed van het spinozisme en wollfianisme op de Verlichting in gereformeerd Nederlands, Diss. Amsterdam 1999.

* Wigersma, B., Die Fortsetzung der klassischen deutschen Philosophie in den Niederlanden und die Möglichkeit ihres Einflusses auf das sittliche und geistige Leben des Abendlandes, in: Zeitschrift für deutsche Kulturphilosophie, 9/1, 1942.

* Wijck, B.H.C.K. v.d., Herbart in Nederland, in: Onze Eeuw, 1906.

* Wilde, A. de, Personalism in the Netherlands, in: The Personalist, 1952.

* Wils, K., De omweg van de wetenscjap. Het positivisme en de Belgische en Nederlandse intellectuele cultuur 1845-1914, Amsterdam 2005.

* Woldring, H.E.S. (Hrsg.), Identiteit en tolerantie. Nederlandse filosofen aan het begin van de nieuwe tijd, Baarn 1995.

* Wulf, M. de, Histoire de la philosophie scolastique dans les Pays-Bas et la Principauté de Liège, Louvain/Paris 1895.

* Wylleman, A., Wijsgerige studiedagen te Nijmegen (30-31 maart 1948), in: Tijdschrift voor Philosophie, 10, 1948, S. 378-381.

* Young, W., Toward a Reformed Philosophy. The Development of a Protestant Philosophy in Dutch Calvinistic Thought, Franeker 1952.

* Zernike, C.F.A., Enkele zedekundige denkbeelden uit onze veertiende-eeuwse literatuur, in: Tijdschrift voor Zedekunde, 1,

* Zürcher, E. & Langendorff, T. (Hrsg.), The Humanities in the Nineties. A View from the Netherlands, Amsterdam 1990.

* Zwager, H.H., Nederland en de Verlichting, Bussum 1972, Haarlem 1980.

> NIEDERMEYER, ALBERT

* Eben, A.K., Medizinische Ethik im weltanschaulich-religiösen Kontext. Albert Moll und Albert Niedermeyer im Vergleich, München 1998.

 

> NIEKISCH, ERNST

* Habermann, F., Widerstand und Entscheidung eines deutschen Revolutionärs. Leben und Denken von Ernst Niekisch, Köln 1973.

 

> NIËLLIUS, CAROLUS

* Sax, C.D., Carolus Niëllius, Diss., Amsterdam 1896.

 

> NIELSEN, RASMUS

* Asmussen, E., Entwicklungsgang und Grundprobleme der Philosophie Rasmus Nielsens, Diss. Erlangen, Flensburg 1911.

 

> NIEMAND

* Fricke, H., Niemand wird lesen, was ich hier schreibe. Über den Niemand in der Literatur, Göttingen 1998.

 

> NIEMANN, H.-J.

* Puntel, L.B., Wissenschaftlicher Relativismus und "philosophischer Populismus". Zu einer Kritik H.-J. Niemanns an der Philosophie Nicholas Reschers, in: Conceptus, 75, 1996.

 

> NIEMEYER, A.H.

* Jungnik, J., Das Problem der sittlich-religiösen Bildung nach Kant und A.H. Niemeyer als systematische Würdigung, Diss. Gießen 1915, Berlin 1915.

* Motz, O., A.H. Niemeyer in seinem Verhältnisse zu Kant, Diss. Leipzig 1902.

 

> NIEMOJWSKI, A.

* Zondervan, P., Radicale christusbeschouwingen. D.F. Strauss, B. Bauer, A.D. Lohman, A. Kalthoff, J.M. Robertson, P. Jensen, W.B. Smith, G.J.P.J. Bolland, A. Drews, A. Niemojwski, Leeuwarden 1915.

 

> NIEMÖLLER, MARTIN

* Schmidt, D., Martin Niemöller, 1965.

* Spijkerboer, A.A., Een gehoorzame rebel. Martin Niemöller op de kansel en op het podium, 1996.